Uluslararası Ravza Derneği

RAVZA DERNEĞİ olarak derneğimiz çalışma ve projelerinden faydalanan kişiler dahil, RAVZA DERNEĞİ'ne destek veren bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, üyelerimizin,  dernek ile ilişkili tüm şahısların her türlü kişisel verisinin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Siz değerli bağışçılarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz, kişisel verilerinizi, temsilcilikler, internet sitesi, banka, sosyal medya hesapları, whatsapp ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi birçok kanal üzerinde  RAVZA DERNEĞİ ile paylaşabilmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz bu Kanun kapsamında RAVZA DERNEĞİ tarafından muhafaza edilip sadece vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir.

Onayınız dahilinde bu kişisel verileriniz derneğimize ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bilimsel araştırmalarda kullanılmak, bağış, gönüllülük, eğitim, hukuki ve her türlü destek çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda yer alan mevzuattaki sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 TANIMLAR 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

DERNEK ADI ADRESİ: ULUSLARARASI RAVZA DERNEĞİ (Adres: Mevlana, 16-17. Sk. No:2, 58040  Merkez/Sivas )

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen  gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK uyarınca derneğimiz çalışma ve projelerinden faydalanan kişi, bağışçı, gönüllü, üye, istihdam edilen, dernek ile ilişkili şahıs sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen RAVZA DERNEĞİ tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde RAVZA DERNEĞİ ve onun çatısı altındaki iktisadi işletmelerin altında yer alan hizmet faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda www.ravza.org.tr adresinden kredi kartınız ile bağış yapmanız durumunda “Bağış Yapılan Kurum, Bağış Tutarı ve Açıklamalar, Ad-soyad, Telefon, E-posta, Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verileriniz bağış işlemlerinizin yapılması, bunların kayıt altına alınarak takibinin sağlanması, ödemeleriniz hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılması ve derneğin diğer faaliyetleri ve gereksinimleri konusunda tarafınız ile iletişime geçilmesi gibi  amaçlarla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

İŞLEMEYE TABİ OLAN VERİLER

RAVZA DERNEĞİ yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, e-bülten alıcıları, tarafımızla temasa geçen internet sitesi ziyaretçileri, çalışan, üye aşağıda belirtilen Kişisel Verileri toplayabilmekte ve işleyebilmektedir:

Ad, soyad bilgisi

Telefon numarası, 

Elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri işlemektedir.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.